24 d'Octubre de 2021

BONIFICACIONS AMBIENTALS SOBRE LES TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS 2021

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DE CAIRE AMBIENTAL INCLOSES EN LES ORDENANCES FISCALS 2021

ORD. FISCAL

IMPOST/TAXA

EXEMPCIÓ/BONIFICACIÓ

EXPLICACIÓ

 

3

IMPOST-Béns Immobles (IBI)

 

Exempció

Art 4.1.f): La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, que el seu principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbreda sigui la pròpia o normal de l’espècie de que es tracti.

 

 

3

IMPOST-Béns Immobles (IBI)

 

Exempció

Art 4.2.3: La superfície de les muntanyes en les quals es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbredes subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en que es realitzi la sol·licitud.

3

IMPOST-Béns Immobles (IBI)

95% de bonificació

 

Art 5.3: Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agrícoles i d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.

 

3

IMPOST-Béns Immobles (IBI)

 

50% de bonificació

 

Art 6.2: Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica durant els tres primers anys impositius següents a la instal·lació (comprovar requisits). L’import de la bonificació no podrà excedir de 300€ anuals. Termini: abans del dia 31 de de desembre (no caldrà renovar-la anualment).

 

4

IMPOST-Activitats Econòmiques (IAE)

50% bonificació durant 1r exercici de tributació

Art 7.d): Gaudiran de la bonificació aquells subjectes passius que tributin per quota municipal que utilitzin en la seva activitat energies renovables o sistemes de cogeneració, d’acord amb el que estableix l’article 88.2c) del TRLRHL, sempre i quan no sigui obligatòria per normativa específica utilitzar-les. El gaudi d’aquesta bonificació serà atorgada per la Junta de Govern Local previ els informes tècnics corresponents (comprovar documentació a aportar).

5

IMPOST-vehicles (IVTM)

100% bonificació

Art 5.1.a): Bonificació sobre l’impost de circulació de vehicles històrics.

5

IMPOST-vehicles (IVTM)

100% bonificació

Art 5.1.b): Bonificació sobre l’impost de circulació de vehicles clàssics (amb una antiguitat superior a 30 anys o hagués estat considerat clàssic el 2018 o abans) sempre que s’acrediti que tributa per un altre vehicle en el municipi.

5

IMPOST-vehicles (IVTM)

75% bonificació

Art 5.2: vehicles 100% elèctrics.

5

IMPOST-vehicles (IVTM)

50% bonificació

Art 5.2: vehicles híbrids.

 

6

IMPOST -Construccions i obres (ICIO)

 

95% bonificació

Art 7.1: Obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plaques fotovoltaiques sempre i quan excedeixin els requeriments mínims de la normativa tècnica d’aplicació. S’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, els quals informaran a l’àrea d’Intervenció, i es procedirà a efectuar una devolució d’ingrés (comprovar requisits i documentació a aportar).

 

6

IMPOST -Construccions i obres (ICIO)

 

95% bonificació

Art 7.2.6: Obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació d’energies renovables sempre i quan excedeixin els requeriments mínims de la normativa tècnica d’aplicació. S’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, els quals informaran a l’àrea d’Intervenció, i es procedirà a efectuar una devolució d’ingrés (comprovar requisits i   documentació a aportar).

11

 

TAXA- residus

entre el 10% i 20% bonificació

Art 5.2: Seran bonificades aquelles aportacions a la deixalleria que siguin adequades al servei que presta la instal·lació (materials tòxics o perillosos, voluminosos, residus en quantitats significatives en pes o volum, runes, etc.), atès que la deixalleria complementa el servei dels contenidors de recollida selectiva que hi ha a la via pública. En cap cas es bonificaran aportacions provinents d’activitats econòmiques. La bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’Ajuntament a través de les dades que faciliti la deixalleria municipal dels subjectes passius acreditats i en relació a les aportacions anuals registrades. El mecanisme d’acreditació el facilitarà la mateixa deixalleria. (Mínim de 5 aportacions)

11

TAXA- residus

20% bonificació

Art 5.3: Habitatges particulars que reciclin la fracció orgànica dels residus que generin mitjançant la pràctica del compostatge casolà (comprovar requisits i documentació a aportar).

 

11

 

TAXA- residus

 

3% bonificació

Art 5.4: activitats econòmiques adherides a la recollida porta a porta del cartró i/o porta a porta de vidre i/o la fracció orgànica dels residus municipals. S’haurà de respectar el calendari i els horaris de recollida que indiqui l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Termini: des de l’1 de gener fins el 30 de juny.

11

TAXA- residus

Exempció

Art 2.4: No es tributarà per la taxa de residus tot i que la unitat consti donada d’alta al padró de l’Impost sobre béns immobles en els següents casos: Habitatges/Locals comercials declarats com a ruïna tècnica i/o econòmica, o bé que es troben afectats per obres de rehabilitació-reforma que impedeixen l’ús d’aquestes (durant el termini fixat en la llicència per a l’execució de les obres). La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre serà d’acord al límit legal de la prescripció.

11

TAXA- residus

50-90% bonificació

Art 5.1: Bonificació per subjectes passius d’escassa capacitat econòmica. Gaudiran d’una bonificació de fins al 90% respecte a la taxa corresponent a l’habitatge que sigui el seu domicili habitual els jubilats, pensionistes i altres d’escassa capacitat econòmica sempre que els ingressos líquids de l’any 2021 del conjunt familiar resident en un mateix habitatge no sigui superior a 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual (14 pagues) de l’any.

17

TAXA- Subministrament d’aigua potable

Quota reduïda

Art 5. Per a la determinació de la quantia es tindran en compte els diferents criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes passius obligats a fer-les efectives. 5.1 Pensionistes i jubilats, 5.2 Famílies nombroses o monoparentals, 5.3 Famílies on algun dels seus membres estiguin en situació d’atur. Cal consultar la ordenança perquè cada grup té uns criteris diferents.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies