30 de Març de 2017

Consell esportiu municipal (CEM)

El Consell de l'Esport és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipials en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es refereixin a l'esport. 

El Consell de l'esport desenvoluparà el seu objecte exercint funicons d'informe i, en el seu cas, proposta relacionades amb l'àrea d'esports, a través del seus òrgans, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector esportiu així com també les previssions pressupostàries de l'Ajuntament en cada exercici vinculades a aquelles. 

El Govern i l'Administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:

 • El Ple
 • El President

Aquests òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal d'assessorament i gestió. 

El Ple està constituït pels membres següents:

 • El president: alcalde o regidor/a en qui es delegui
 • El Vice-president: regidor delegat de l'àrea d'esports
 • Els vocals
  • El regidor/a d'ensenyament (excepte que coincideixi amb el càrrec d'alcalde/essa)
  • Un representant de cada grup municpal, que hauran de ser nomenats pel Ple de l'Ajuntament
  • Un representant de cadascun dels Clubs Esportius, legalment constituïts i abm seu a la Bisbal, les activitats dels quals no tinguin ànim de lucre. 
  • Un represenant de cadascun dels centres d'ensenymanet amb el seu a la Bisbal, escollit pels esementats centres. 
  • El coordinador/ra de l'Àrea d'Esports, que actuarà amb veu però, sense vot i que actuarà com a secretari. 

Les funicons dels membres seràn:

 • Assistir amb veu, i en els eu cas, vot a les reunions del Consell de l'Esport
 • Examinar els expedients i quants antecedents es relacionin amb els assumpte de l'ordre del dia.
 • Podran sol·licitar amb suficient antelació, la petició d'inclussió d'assumpres a l'odre del dia. 

El Consell de l'Esport es reunirà en sessió plenària de caràcter ordinari com a mínim tres vegades a l'any, i de caràcter extraordinari sempre que sigui i s'estimi necessari per la presidència o a petició de la tercer part dels seus membres. 

Les funcions del Ple són les següents:

 • Fomentar el desenvolupament de les activitats esportives del municipi coordinant tots els esforços i iniciatives que es realitzin amb una visió de conjunt, sense perjudici de les facutlats que corresponguin a les entitats respectives. 
 • Oferir activitats adreçades a la població en general, per afavorir hàbits saludables de pràctica fisico-esportiva de lleure. 
 • Donar suport a les entitats, clubs, associacions esportives i centres educatius locals per a facilitar la tasca de promoció esportiva, social i d'imatge que desenvolupen. 
 • Promoure esdeveniments i actuacions de caire esportiu per donar a conèixer i promocionar el municipi. 
 • Canalitzar i fomentar els esports escolas i d'aficionats. 
 • Promoure totes les gestions que calguin per aconseguir aportacions econòmicques de qualsevol procedència, amb respecte de la legalitat vigent i d'acord amb el pirncipi de trnasparència, per finançar les activitats esportives. 
 • Vetllar per la promoció de les instal·lacions esportives, així comel manteniment, restauració i administració d'aquestes. 
 • Proposar de noves instal·lacions esportives
 • Proposar sobre les prevsiions pressupostàries de l'àrea d'esports
 • Debatre les subvencions a repartir entre les entitats esportives municipals
 • Establir les normes internes de funcioament del Consell, i el seu règim específic de sessions plenàries. 
 • Formular propostes dirigides a l'adopció de mesures municipals relatives al seu sector d'activitat. 
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 646 806

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 642 593
 
Escoles Velles (FP)
Àrees d'Ensenyament i Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 6
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel Ensenyament: 972 646 737
Tel Joventut: 617558990
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 642 198