25 de Juny de 2018

Pressupost municipal

 El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que ha d'aprovar l'ajuntament anualment.

Al pressupost municipal s'hi ha de veure reflectides les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici.

A Catalunya, els pressupostos municipals segueixen una estandardització marcada per la Llei d'Hisendes Locals,i s'organitzen en Capítols i Aplicacions Pressupostàries.

Classificació dels Capítols en l'àmbit de les despeses

 • Capítol 1 : Personal
 • Capítol 2 : Provisió de serveis
 • Capítol 3 : Despeses financeres
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : (no existeix en l'àmbit de despeses)
 • Capítol 6 : Inversions
 • Capítol 7 : Transferències de capital
 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Classificació dels Capítols en l'àmbit dels ingressos

Ingressos corrents:

 • Capítol 1 : Impostos directes
 • Capítol 2 : Impostos indirectes
 • Capítol 3 : Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : Ingressos patrimonials

Ingressos de capital:

 • Capítol 6 : Alienació d'inversions reals
 • Capítol 7 : Transferències de capital

Operacions financeres:

 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Tanmateix també existeix una classificació de les despeses per programes:

 • 1.- Funcionament de les institucions i administració general.
 • 2.- Serveis públics generals.
 • 3.- Protecció i promoció social.
 • 4.- Producció de béns públics de caràcter socials.
 • 5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic.
 • 6.- Foment i regulació de sectors productius.
 • 7.- Suport financer als ens locals.
 • 8.- Fons de contingència.
 • 9.- Deute públic.

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca municipal
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198