25 de Juny de 2018

Àrea de Gent Gran

Regidora de Gent Gran: Carme Vall Clara

Directora tècnica:  Carme Solà Pujol

Serveis:
- Residència assistida: 64 places residencials (16 habitacions individuals i 24 hab. dobles).
- Centre de Dia: 40 places (horari: 8:00-20:00).
- Menjador.
- Càtering.
- Perruqueria i podologia (serveis externs al centre però ubicats en el
centre).

Professionals:
- Atenció directa:
. Gerocultores
. Fisioterapeuta
. Inferemeria
. Educadora Social
. Treballadora Social
. Terapeuta Ocupacional
. Psicologa
. Metgessa
. Responsable Higiènico-sanitari

- Atenció indirecta:
. Director tècnic
. Administratiu
. Recepcionista
. Cuinera
. Ajudant de cuina
. Bugaderia
. Ajudant de bugaderia
. Manteniment
. Netejadora

COM INGRESSAR?
1.- Ingrés serveis residencials plaça privada
Aquests ingressos es gestionen a través dels serveis socials del Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE), ja que la residència és municipal.

2.- Ingrés servei de residència assisitida plaça col.laboradora
Els ingressos en plaça col.laboradora es gestionen des del propi centre.

SERVEI DE CENTRE DE DIA


El centre de dia vol facilitar un entorn compensatori a la llar durant les hores que es presta el servei, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència dels usuaris.

Amb la finalitat d’aconseguir el bon funcionament del centre de dia, la millor convivència, la màxima participació, el respecte dels drets dels usuaris, i la consecució del màxim benestar integral d’aquests, és necessària la col.laboració de tots els usuaris, familiars i personal del centre.

Per tot aixó, és necessari establir una organització, unes pautes de funcionament, i unes normes de convivència, les quals s’especifiquen a continuació.

1. Identificació del servei o establiment
Aquest Centre de Dia per a gent gran de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb domicili al carrer Hospital, núm. 7, de la Bisbal d’Empordà, telèfon 972 64 01 10, està registrat en data gener de 1992, amb el núm. S02088 al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb una capacitat registral de 40 plaçes.

2. Centre de dia: objectius generals
El centre de dia: és un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències, el qual es pot prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els seus espais i en el programa funcional d’activitats diürnes d’una residència.

Els objectius generals del centre de dia consisteixen a facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, a afavorir la recuperació i el mateniment del màxim grau d’ autonomia personal i social, mantenir l’acceptació de la persona amb discapacitat en el seu entorn sociofamiliar i proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
El servei es presta un mínim de 8 i un màxim de 12 hores al dia, durant tots els dies laborables de l’any.

3. Destinataris i sistema d’admissió
Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.

L’accés s’efectua d’acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb les disponibilitats de places, quan ho dictamini l’òrgan competent de L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família, amb el vist i plau de la Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

En qualsevol moment l’usuari o el seu representant legal pot sol.licitar el trasllat a un altre centre de dia.

4. Serveis i activitats 
Els serveis mínims que presta el centre de dia són acolliment i convivència, manutenció, atenció personal a les activitats de la vida diària, readaptació funcional i social, dinamització sociocultural, suport familiar, garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.

Com a serveis complementaris o opcionals el centre de dia ofereix els serveis de perruqueria, bugaderia, podologia, transport, atenció caps de setmana i festius, i en cas de necessitat. Les normes de funcionament d’aquests serveis opcionals consten a l’annex 1.

El centre de dia disposa d’un programa anual d’activitats adreçades al manteniment i prevenció del deteriorament de les aptituds que intervenen en les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional i de mètodes i tècniques d’execució i sistemes d’avaluació.

SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA
Aquesta residència assistida constitueix la llar de les persones grans que lliurement i voluntàriament han decidit ingressar-hi.

La residència assistida vol que els residents es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals.

L’objectiu és oferir un nivell de vivència, d’assistència i d’acolliment que en conjunt signifiqui un acceptable nivell de qualitat de vida.

Amb la finalitat d’aconseguir el bon funcionament de la residència assistida, la millor convivència, la màxima participació , el respecte als drets dels residents, i la consecució del seu màxim benestar integral, és necessària la col·laboració de tots els residents.

Per tot això, és necessari establir una organització, unes pautes de funcionament, i unes normes de convivència, les quals s’especifiquen a continuació.

1.- Identificació del servei o establiment
Aquesta Residència Assistida per a gent gran Zoilo Feliu de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb domicili al carrer Hospital núm. 7 de La Bisbal d’Empordà, telèfon 972 64 01 10, està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb la referència S-03580, amb una capacitat registral de 64 places.

2.- Residència assistida: objectius generals
La residència assistida és un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.

Els objectius generals de la residència consisteixen a facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i a afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

El servei es presta durant les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

3.- Destinataris i sistema d’admissió
Els destinataris són persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió, i que per llurs circumstàncies sociofamiliars requereixen la substitució de la llar.

L’accés s’efectua d’acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb les disponibilitats de places, quan ho dictamini l’òrgan competent de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família, amb el vist i plau de la Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

Per efectuar l’ingrés a la residència serà condició necessària la prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona a ingressar o la del seu representant legal. Si no fos possible obtenir-la s’haurà de procedir d’acord amb el que preveu l’article 7 del decret 284/1996, de 23 de juliol.

En qualsevol moment l’usuari o el seu representant legal poden sol·licitar el trasllat a una altra residència.

4.- Serveis i activitats
Els serveis mínims que presta la residència assistida són l’allotjament, la manutenció, l’acolliment i la convivència, l’atenció personal en les activitats de la vida diària, els hàbits d’autonomia, la dinamització sociocultural, la bugaderia i el repàs de la roba, la higiene personal, el suport social , l’atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions de la família de l’usuari i el seu entorn, i garantir l’assistència sanitària.

Com a serveis complementaris o opcionals la residència ofereix els serveis de perruqueria, barberia, biblioteca, servei religiós, etc.

La residència disposa d’un programa anual d’activitats a l’abast de la majoria, que inclou activitats per afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social, així com activitats d’animació i d’oci (sortides, celebracions, etc.).

SERVEI DE CATTERING I MENJADOR
1.- La funció d’aquest servei és oferir i facilitar un suport a les persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, en concret la alimentícia.

Contacte

RESIDÈNCIA GERIATRICA ZOILO FELIU

CENTRE COL·LABORADOR ACREDITAT PER L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

C/Hospital, 7 17100

La Bisbal d'Empordà

Tel: 972-640110

Directora: Carme Solà Pujol

csola@labisbal.cat

 

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca municipal
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198