13 de Desembre de 2017

Ordenances fiscals any 2017

Per poder llegir els documents que es faciliten en aquesta pàgina, podeu descarregar el programa gratuït Acrobat Reader

Ordenances Fiscals any 2017

 (BOP 248 del 30.12.2016 Núm. 11000) 

 

Ordenança fiscal número 1: general de gestió, inspecció i recaptació

Ordenança fiscal número 2: general de contribucions especials

Ordenança fiscal número 3: impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal número 4: impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal número 5: impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal número 6: impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal número 7: impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal número 8: taxes per a la realització d'activitats jurídico-administratives de competència local

Ordenança fiscal número 9: taxa de cementiri municipal

Ordenança fiscal número 10: taxa de clavegueram

Ordenança fiscal número 11: taxa de recollida transport i tractament de residus municipals

Ordenança fiscal número 12: taxa per la retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Ordenança fiscal número 13: taxa per la utilització privativa o ocupació o aprofitament especial del domini públic

Ordenança fiscal número 14: reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general

Ordenança fiscal número 15: reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses que explotin instal·lacions o xarxes de producció d'energia elèctrica en règim especial

Ordenança fiscal número 16: reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals

Ordenança fiscal número 17: reguladora de la taxa per subministrament d'aigua potable

Ordenança fiscal número 18: reguladora de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari) i del seu preu públic

Ordenança fiscal número 19: reguladora de trànsit, seguretat vial i quadre de multes

Ordenança fiscal número 20: taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental d'activitats, de les activitats innòcues, de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Ordenança fiscal número 21: reguladora de la taxa per tramitació llicències per conducció gos potencialment perillós i recollida d'animals de companyia abandonats i assistència veterinària motivada

Ordenança fiscal número 22: general de preus públics

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà, S/N
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198