30 de Maig de 2023

Consell esportiu municipal (CEM)

El Consell de l'Esport és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipials en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es refereixin a l'esport. 

El Consell de l'esport desenvoluparà el seu objecte exercint funicons d'informe i, en el seu cas, proposta relacionades amb l'àrea d'esports, a través del seus òrgans, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector esportiu així com també les previssions pressupostàries de l'Ajuntament en cada exercici vinculades a aquelles. 

El Govern i l'Administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:

 • El Ple
 • El President

Aquests òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal d'assessorament i gestió. 

El Ple està constituït pels membres següents:

 • El president: alcalde o regidor/a en qui es delegui
 • El Vice-president: regidor delegat de l'àrea d'esports
 • Els vocals
  • El regidor/a d'ensenyament (excepte que coincideixi amb el càrrec d'alcalde/essa)
  • Un representant de cada grup municpal, que hauran de ser nomenats pel Ple de l'Ajuntament
  • Un representant de cadascun dels Clubs Esportius, legalment constituïts i abm seu a la Bisbal, les activitats dels quals no tinguin ànim de lucre. 
  • Un represenant de cadascun dels centres d'ensenymanet amb el seu a la Bisbal, escollit pels esementats centres. 
  • El coordinador/ra de l'Àrea d'Esports, que actuarà amb veu però, sense vot i que actuarà com a secretari. 

Les funicons dels membres seràn:

 • Assistir amb veu, i en els eu cas, vot a les reunions del Consell de l'Esport
 • Examinar els expedients i quants antecedents es relacionin amb els assumpte de l'ordre del dia.
 • Podran sol·licitar amb suficient antelació, la petició d'inclussió d'assumpres a l'odre del dia. 

El Consell de l'Esport es reunirà en sessió plenària de caràcter ordinari com a mínim tres vegades a l'any, i de caràcter extraordinari sempre que sigui i s'estimi necessari per la presidència o a petició de la tercer part dels seus membres. 

Les funcions del Ple són les següents:

 • Fomentar el desenvolupament de les activitats esportives del municipi coordinant tots els esforços i iniciatives que es realitzin amb una visió de conjunt, sense perjudici de les facutlats que corresponguin a les entitats respectives. 
 • Oferir activitats adreçades a la població en general, per afavorir hàbits saludables de pràctica fisico-esportiva de lleure. 
 • Donar suport a les entitats, clubs, associacions esportives i centres educatius locals per a facilitar la tasca de promoció esportiva, social i d'imatge que desenvolupen. 
 • Promoure esdeveniments i actuacions de caire esportiu per donar a conèixer i promocionar el municipi. 
 • Canalitzar i fomentar els esports escolas i d'aficionats. 
 • Promoure totes les gestions que calguin per aconseguir aportacions econòmicques de qualsevol procedència, amb respecte de la legalitat vigent i d'acord amb el pirncipi de trnasparència, per finançar les activitats esportives. 
 • Vetllar per la promoció de les instal·lacions esportives, així comel manteniment, restauració i administració d'aquestes. 
 • Proposar de noves instal·lacions esportives
 • Proposar sobre les prevsiions pressupostàries de l'àrea d'esports
 • Debatre les subvencions a repartir entre les entitats esportives municipals
 • Establir les normes internes de funcioament del Consell, i el seu règim específic de sessions plenàries. 
 • Formular propostes dirigides a l'adopció de mesures municipals relatives al seu sector d'activitat. 
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies