Altres programes d'inserció laboral

L’Ajuntament, mitjançant Convenis de Col·laboració, compta amb Programes i Projectes gestionats per altres entitats i diferents fons de finançament.
Entre aquests Convenis hi han:

- Treball i Formació 2020 - Edició COVID. Gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. És un Programa d’Inserció Laboral i Formació destinat a col·lectius en risc d’exclusió social. Aquest 2021 s'han creat 2 contractes laborals de 9 mesos de durada.

- CNO. Centre de Noves Oportunitats. Gestionat per la Fundació Oscobe-Intermedia. Programa destinat a joves que han abandonat els estudis obligatoris per tal d’aconseguir una inserció laboral o el retorn als estudis. Aquest any s'han atès a 74 joves i s'han realitzat les següents formacions: Preparació Poves d'Accés, Keepworking, Itinerari Jardineria, Itinerari Hostaleria, Itinerari Comerç, Itinerari Logística, Itinerari Manteniment d'Edificis, PFI Imatge Personal, PFI Hostaleria, PFI Mecànica, Dependent Polivalent amb Anglès, Dependent Polivalent amb Francès.

- Fitxa 40.2. Gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. És un Programa destinat a oferir serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el marc del Contracte programa 2016-2020 per a la coordinació, la cooperació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest 2021 s'han promogut 3 llocs de pràctiques laborals amb un màxim de 100 hores de durada i que s'han ubicat a difernts Àrees de l'Ajuntament.